W związku z nowelizacją przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r., zmianie uległy przepisy stosowane przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie

Od dnia 4 sierpnia 2009 r. składkę tę oblicza się według nowego wzoru zamieszczonego w przewodniku.

 

Poniższy przewodnik został zaktualizowany i uzupełniony. Data publikacji uzupełnionego przewodnika: 2010-07-05

 

 

Przewodnik dla  studentów ubiegających się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe oraz miejsce w domu studenckim

(obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

 

Opracowano na podstawie aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. ((Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)

 • regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów SGGW z dnia 19 lutego 2007 roku

 I. Podstawowe definicje

 

Rodzina – przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,

 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Dziecko - oznacza to dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieka prawną lub dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

 

Dziecko niepełnosprawne – dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

 

Student samodzielny finansowo - student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w punktach a) i b), nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego,

 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2009 wynosi 1276 zł (M. P.  z 2008 r. Nr 55, poz. 499).

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2010 wynosi 1317 zł (M.P. z 2009 r. Nr 48, poz. 709).

 

 

Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie - oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Gospodarstwo rolne - oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (tj. obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu).

 

Dochód - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dochód rodziny - oznacza to przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

 

Dochód osoby uczącej się lub studenta samodzielnego finansowo - oznacza to przeciętny dochód uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.

Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, nie może być niższa niż kwota (obecnie 351 zł), o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593, z późn. zm.), oraz wyższa niż suma kwot (obecnie 572 zł) określonych w art. 5 ust.1 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienia i stypendium mieszkaniowego ustalona przez Rektora SGGW w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego wynosi obecnie 602 zł.

 

II. Dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody przez rodzinę

 

Do wniosku o stypendium socjalne, stypendium mieszkaniowe i stypendium na wyżywienie oraz miejsce w DS należy dołączyć dokumenty poświadczające dochody uzyskiwane przez członków rodziny:

 1. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - zawierające informacje o wysokości przychodu, o wysokości dochodu i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku i wysokości należnego podatku- lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego,

 2. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – wzór oświadczenia określa załącznik nr 11 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów SGGW,

 3. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego w ubiegłym roku kalendarzowym innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu  - wzór oświadczenia określa załącznik nr 12 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów SGGW,

 4. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w ubiegłym roku kalendarzowym,

 5. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( tzw. renty strukturalnej),

 6. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osób spoza rodziny,

 8. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu ugody zawartej przed mediatorem, a także:

  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

  • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

 9. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w ubiegłym roku kalendarzowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 10. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,

 11. dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu, z pierwszego pełnego miesiąca w przypadku uzyskania dodatkowego dochodu przez członka rodziny,

 12. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - osoby osiągające dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

 1. odpis skróconego aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka (np. zaświadczenie ze szkoły), w przypadku dziecka niepełnoletniego,
   

 2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
   

 3. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
   

 4. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej.
   

 5. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się
   

 6. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
   

 7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
   

 8. prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
   

 9. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
   

 10. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
   

 11. kopię kart pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż ww. uczelnia może domagać się takiego dokumentu.

 

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń może uwierzytelnić pracownik dziekanatu, notariusz lub instytucja, która dokumenty wydała.

 

III. Zasady ustalania dochodu rodziny

 

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe oraz miejsce w DS uwzględnia się dochody osiągane przez rodzinę studenta z wyjątkiem sytuacji gdy student jest samodzielny finansowy.


  Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych),

 • świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków stałych, okresowych, celowych),

 • dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE,

 • stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,

 • stypendiów unijnych dla uczniów i studentów,

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu studenta samodzielnego finansowo uwzględnia się wyłącznie dochód osiągnięty przez studenta, małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
   

 2. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód pomniejsza się o podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszającą dochód członka rodziny, oblicza się według następującego wzoru:   

S = Sp (P – Sus)

gdzie:

S             - składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych,

Sp           - stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (w 2009 roku – 9%),

P              - przychód wyrażony w złotych

Sus         - składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w złotych.

 

UWAGA!  W przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, nie należy stosować powyższego wzoru przy obliczaniu wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne lecz należy ustalić rzeczywistą wysokość zapłaconej składki i o tę kwotę pomniejszyć wartość osiągniętego dochodu. Rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należy ustalić na podstawie dokumentów innych niż zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, np zaświadczenie z ZUS, określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 1. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochód z pozarolniczej działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową, dochód członka rodziny pomniejsza się o należne: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy. 
   

 2. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
   

 3. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
   

 4.  W przypadku, gdy do ustalenia dochodu uprawniającego do stypendium przyjmuje się dochód z gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na postawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS-u z dnia 23 września 2009 r. roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r. wyniósł 2056 zł, czyli miesięcznie 171,33 zł.

 

 1. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

 • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zwartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

 • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

 • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest to umowa dzierżawy zawarta w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, osobie niebędącej:

 • małżonkiem wydzierżawiającego,

 • jego zstępnym lub pasierbem,

 • małżonkiem zstępnego lub pasierba,

 • osobom pozostającą z wydzierżawionym we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na powyższych zasadach lub z gospodarstwa wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

 1. W przypadku, gdy rodzina lub student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.
   

 2. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przybywającej w tej instytucji.
   

 3. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.
  W przypadku gdy członek rodziny uzyskał poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w poprzednim roku kalendarzowym, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
   

 4. W przypadku gdy członek rodziny zaginął, osoba składająca wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku cudzoziemców, właściwej instytucji.
  Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka rodziny, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się zaginionego.
   

 5. W przypadku gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem sądowym, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego podstawę ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.
   

 6.  W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu.

Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego.

 1. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód rodziny należy pomniejszyć o dochód utracony w części nieznajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nieutraconym do dnia zgłoszenia wniosku o stypendium

 2. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalenia prawa do świadczeń.
  Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,

 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,

 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Student ma obowiązek zgłosić fakt uzyskania dochodu przez członka rodziny.

W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do stypendium, nie przysługuje ono od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

 

 

Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - obowiązujący od 4 sierpnia 2009